دسته:جُستارک

به آدمها اجازه بدهیم دوستمان داشته باشند

به آدمها اجازه بدهیم دوستمان داشته باشند!

گاهی به آدمها اجازه بدهیم دوستمان داشته باشند. چرایی این کار را در این جُستارک با هم میخوانیم.

فرهیختگی یا تافته جدابافتگی؟! از معضلات خود فرهیخته پنداری

معظلات اهالی خود فرهیخته پندار و ادب دان با شعار: «میکوبم تا گنده تر شوم!»

در بزرگسالی داوود درونت را بتراش! – دست از سرزنش خودت بردار

میکل آنژ خودت باش!